Deelnemen

De Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is een netwerk van actieve deelnemers, elk met hun specifieke kennis en ervaring. Zij zijn werkzaam in alle geledingen van de vastgoed-, bouw- en onderhoudssector, van uitvoering tot regelgeving en onderwijs. De Leercirkel streeft naar een grote verscheidenheid om onderling leren te bevorderen.

Een karakteristiek van de kandidaat-deelnemers luidt:

  • in meer of mindere mate ervaring met RGS en ketensamenwerking
  • opleiding/niveau: HBO of een door ervaring bereikt HBO denk- en werkniveau
  • tenminste 5 jaar ervaring in het werkgebied dat zij vertegenwoordigen
  • werkzaam in een middelgrote tot grote organisatie
  • bij voorkeur leidinggevende functie en/ of beslissingsbevoegdheid

Kernwoorden bij de toetsing van kandidaat-deelnemers zijn: transparant, openheid en een echte samenwerker. Van de deelnemer wordt een zeer actieve opstelling verwacht. De deelnemers zijn deelnemer op persoonlijke titel. Ook organisaties kunnen deelnemer worden zgn. bedrijfsdeelnemer, maar de vertegenwoordiger wordt ‘gewogen’. Hoewel onderlinge sociale contacten worden gestimuleerd, staat ‘business before pleasure’ voorop. De Leercirkel is een actief werkend netwerk, dat tot in de kern van resultaatgerichte samenwerking weet door te dringen. Alleen personen die zich hierin kunnen vinden, mogen de cirkel binnentreden. Niet uitsluitend praten, maar vooral doen.

Deelname
Deelname van een bedrijf of organisatie bedraagt € 645,- per jaar.
Voor een bedrijf of organisatie met meer dan 250 werknemers bedraagt de deelname € 967,- per jaar. Meerdere werknemers per organisatie kunnen worden afgevaardigd. Een bedrijfsdeelname is niet persoonsgebonden.

De deelnamekosten voor individuele deelname bedragen € 430,- per jaar en zijn daarmee persoonsgebonden. Er wordt dan één persoon opgegeven als individueel deelnemer. Een individuele deelname kan alleen aangegaan worden als de deelnemer geen onderdeel uitmaakt van een grotere organisatie.

Toelating
Een kandidaat-deelnemer wordt in een gesprek met een of meerdere bestuursleden getoetst op zijn professionele deskundigheid. Hierin komen onder andere aan de orde de kennis van het vakgebied dat de deelnemer vertegenwoordigt en diens relevante ervaring. Ook wordt vastgesteld of de deelnemer een onafhankelijke en onpartijdige positie kan innemen alsmede het vermogen om samen met anderen Leercirkel-projecten uit te voeren. De kandidaat-deelnemer dient tevens bij te dragen aan een evenwichtige samenstelling van de keten. Over toelating van een kandidaat-deelnemer beslist het bestuur in unanimiteit.

Kwaliteit
De kwaliteitstoetsing van de deelnemers is niet slechts een eenmalige activiteit bij de toelating. Aandacht hiervoor is een continu proces. Deelnemers worden geëvalueerd in het kader van hun bijdrage aan de doelstellingen van de Leercirkel, onder andere tot uiting komend in een regelmatige aanwezigheid bij de leerkringen en een actieve opstelling in de discussies. Het bestuur kan aan een deelnemer diens deelnemerschap ontnemen.

Deelname leerkringen
De deelnemers worden voor elke leerkring uitgenodigd. Deelname aan een leerkring is gratis, na inschrijving is een annuleringsregeling van toepassing (binnen 48 uur voor een bijeenkomst ad € 50,00).

Wilt u uw kennis met ons delen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in om uw deelname aan te vragen.

LRS deelnemer worden
First
Last
Wij stemmen in met de deelnemersbijdrage gerelateerd aan bedrijfsomvang*)

Hiermee melden wij ons aan als deelnemer van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken. De jaarlijkse contributie is gerelateerd aan de bedrijfsomvang, respectievelijk € 430,- € 645,- en € 967,-. De stichting is niet B.T.W.-plichtig.

  • Na ontvangst van dit formulier neemt het bestuur contact met u op.
Privacyverklaring conform de AVG
Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

De persoonsgegevens van onze deelnemers zijn alleen beschikbaar voor interne communicatie en stichtingsdoeleinden.

Op de website kan niet worden ingelogd en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.