Regisserend opdrachtgeverschap

01 juli 2014
Martin Kamphuis, Verweij Houttechniek
Bianca koster, Stadlander en Projectkr8
Jan Baarends, Induco en SW

De deelnemers worden verwelkomd door Jeroen Mennink, waarna Martin Kamphuis als gastheer de aanwezigen verwelkomt en een korte presentatie verzorgt over zijn bedrijf Verweij Houttechniek. Jeroen heeft vervolgens de volgende mededelingen:

 • De Stichting RGS/KiB is in oprichting en is een uitvloeisel van het consortium KiB (Kwaliteit in Balans) dat al enige jaren actief is om Resultaat Gericht Samenwerken op een hoger peil te brengen. Uiteraard kennen de Stichting RGS/KiB en de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken de nodige raakvlakken en daarom is wederzijds de intentie uitgesproken om samen te gaan werken. Hierbij behartigt de Leercirkel het kennisnetwerk en zal de Stichting RGS/KiB zich hoofdzakelijk bezig houden met de verdere ontwikkeling en het onder de aandacht brengen van de RGS methodiek in de breedste zin van het woord.
 • Jeroen geeft aan graag gasten te verwelkomen tijdens de Leercirkel bijeenkomsten. Normaal gesproken wordt voor gasten een financiële bijdrage gevraagd. Het bestuur heeft besloten om dit jaar (2014) gasten gratis te laten aanschuiven en alle aanwezigen worden uitgenodigd om voor een volgende Leerkring gasten uit te nodigen. Graag deze personen wel van tevoren aanmelden, zodat rekening kan worden gehouden met hun aanwezigheid.
 • De wijze waarop Stadlander de woningen naar energielabel B heeft gebracht.
 • Ketensamenwerking, ‘naast elkaar’ in plaats van ‘na elkaar’.
 • Het ontwikkelen van competenties.
 • Verantwoordelijkheden verplaatsen naar onderhoudsbedrijven.
 • Vertrouwen is de basis!
 • In zee gaan met vijf bedrijven (onderhoudsbedrijven en installateurs.
 • Prijzen bepalen en vaststellen op basis van referentiewoningen.
 • Vaste prijs per woningtype, geen eenheidsprijzen.
 • Op basis van meerdere aanbiedingen is een gemiddelde eenheidsprijs bepaald.
 • Om de prijs te toetsen is een markttoets gedaan in 2013.
 • Als uitdaging is gesteld dat de bedrijven elk jaar 3% lagere kosten berekenen door efficiëntie en TCO.
 • Strategie: de partijen hebben elkaar geaudit.

Bianca Koster en Jan Baarends verzorgen vervolgens de presentatie met als onderwerp: Regisserend Opdrachtgeverschap. Bianca is bedrijfsleider bij de energie bv van Stadlander en daarbij verantwoordelijk voor energiebesparing en energiebesparende maatregelen. Daarnaast runt Bianca haar eigen adviesbureau Projectkr8. Jan heeft de dagelijkse leiding bij SW Regio Zuid en is tevens woordvoerder van Induco, een samenwerkingsverband van 9 bedrijven op het gebied van planmatig onderhoud (o.a. ook Energiesprong, vernieuwend opdrachtgeverschap en vernieuwend opdrachtnemerschap). De presentatie is als PowerPoint presentatie beschikbaar via de website van de Leercirkel. Onderstaand volgt aanvullend een samenvatting van de onderwerpen die tijdens de presentatie zijn uitgediept.

Stadlander houdt zich hoofdzakelijk bezig met drie programma’s binnen de bestaande bouw, te weten EBM, Slim & Snel en de Stroomversnelling (Energiesprong). In deze presentatie wordt hoofdzakelijk het programma EBM uitgelicht. Stadlander heeft elke woning laten labelen door middel van een energielabel.

Vervolgens wordt de film ‘knap werk’ getoond. De film geeft achtereenvolgens weer:

Uitgelegd wordt waarom voor ketensamenwerking is gekozen. De motiverende redenen zijn: meer werk verrichten met minder mensen, de markt staat onder druk, van inspanningsgericht naar resultaatgericht en er wordt veel belang gehecht aan prijs, kwaliteit en klantwaarde. Er is voor de volgende aanpak gekozen:

Wat is er bereikt? Er zijn vier themagroepen samengesteld ten behoeve van een uniforme werkwijze (communicatie, innovatie/informatiedeling/dashboard, resultaatgericht werken en kwaliteitsborging in de keten). Verder worden project gerelateerde dossier voor 100% onderling gedeeld (volledige transparantie. Het aantal facturen is terug gebracht van ca. 600 (!) naar ca. 250, dit bespaart enorm veel administratiekosten.

Wat is er nu echt anders? Sturing binnen de keten, denken vanuit de klant, elkaar kunnen en willen aanspreken, gebruik maken van elkaars ervaringen en kennis, informatiedeling via de Cloud en werken met één dashboard.

Resumé, de ervaringen tot nu toe:

 • Wederzijds begrip kweken was lastig in het begin, maar na een paar maanden wat het wederzijds vertrouwen en begrip ontwikkeld.
 • Er is een belangrijke slag geslagen door het zoeken naar partners in het kader van gezamenlijke toelevering (o.a. Verweij en Sigma).
 • Ketensamenwerking werkt project overstijgend, Stadlander heeft in één keer alle woningbezit op deze wijze aangepakt.
 • Induco is ontwikkeld tot een verregaande vorm van vernieuwend opdrachtgeverschap.
 • Juridisch: Bij aanvang heeft een besteding plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een raamcontract. Deze raamcontracten worden jaarlijks verlengd, contracten per jaar.
 • Klanttevredenheid wordt als belangrijke pijler gehanteerd.

De presentatie is hier te vinden