Leerkringen | Planning

Elk jaar houdt de Leercirkel tenminste vijf bijeenkomsten, de zogenaamde           ‘Leerkringen’.

Voor het jaar 2021 is het volgende programma vastgesteld. De leerkringen en de eventuele extra bijeenkomsten zijn alsvolgt geagendeerd:

 • 13 januari
  Thema: Samenwerken binnen de kaders van mededinging ACM
 • 10 maart
  Thema: RGS op de Werkvloer en de Achterwaartse keten
 • 19 mei
  Thema: Lancering RGS Leidraad 2021
  Strategisch/ tactisch/ operationeel (Stappenplan)
 • 30 juni
  Thema: Duurzaam Assetmanagement in relatie tot de Leidraad 2021
 • 1 september
  Verdiepingstafel op uitnodiging: Borging RGS op bestuurlijk niveau
 • 27 oktober
  Thema: Best Value en RGS: twee handen op één buik
  Erkenning RGS deskundigheid opdrachtgever opdrachtnemer
 • 8 december
  Thema: Verbeterslag KiB en afronding actualisering KiB (in relatie met NEN)

In naleving van de meest recente overheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 zullen alle bijeenkomsten in overeenstemming zijn met de RIVM richtlijnen en voorlopig online plaatsvinden.

De deelnemers van de Leercirkel ontvangen voor alle hierboven genoemde   bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging.

De bijeenkomsten vinden normaliter op verschillende locaties door het land plaats, bij voorkeur in een bedrijf dat resultaatgericht samenwerkt. Inloop 15:30 uur, aanvang 16:00 uur.

Van de deelnemers wordt een zeer actieve opstelling verwacht, het is zeker niet alleen ‘consumeren’. Tijdens elke Leerkring wordt een thema ingeleid door een in- of externe spreker. Het thema kan een theoretische stelling zijn die op de praktijk wordt geprojecteerd, maar ook een concrete case op het gebied van product- en procesinnovatie. In gevarieerd samengestelde groepjes van vier tot zes deelnemers wordt vervolgens over het onderwerp en de stellingen gediscussieerd. Daarna worden reacties uitgewisseld.

Van de leerkring wordt een samenvatting gemaakt die de deelnemers van de leerkring op de website van de Stichting kunnen nalezen. Ook de bijbehorende ter beschikking gestelde presentaties worden op deze site gedeeld.

Afhankelijk van het thema wordt aan het eind van een bijeenkomst ad hoc een projectgroep geformeerd die het onderwerp verder uitwerkt in een fictief project. Dit kan de aanleiding vormen tot verder onderzoek, dat in een artikel wordt samengevat.

Structuur Leerkringen: