Leerkringen | Planning

Elk jaar houdt de Leercirkel minstens vijf bijeenkomsten, de zogenaamde           ‘Leerkringen’.

In 2020 staan de volgende leerkringen en extra bijeenkomsten geagendeerd:

 • 4 maart
  Thema: Actuele ontwikkeling prestatieafspraken NEN2767 en KIB
 • 10 juni
  Online klankbordbijeenkomst en terugkoppeling actuele status Nieuwe Leidraad 2020 in samenwerking met St. RGS en OnderhoudNL
 • 16 september 
  Thema: Integrale wijkaanpak binnen de klimaatdoelen
 • 28 oktober
  Thema: Renovatie-versneller in relatie tot modellering scenario’s RGS
 • 2 december
  Thema: Samenwerken binnen de kaders van mededinging ACM
 • Nader te bepalen datum eind 2020
  Introductie nieuwe Leidraad 2020 in samenwerking met St. RGS en OnderhoudNL
 • 20 januari 2021
  Thema: Erkenning RGS-deskundigheid opdrachtgever – opdrachtnemer

In naleving van de meest recente overheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19 zullen alle bijeenkomsten in overeenstemming zijn met de RIVM richtlijnen.

De deelnemers van de Leercirkel ontvangen voor alle hierboven genoemde   bijeenkomsten een personelijke uitnodiging.

De bijeenkomsten vinden op verschillende locaties door het land plaats, bij voorkeur in een bedrijf dat resultaatgericht samenwerkt. Inloop 15:30 uur, aanvang 16:00 uur.

Van de deelnemers wordt een zeer actieve opstelling verwacht, het is zeker niet alleen ‘consumeren’. Tijdens elke Leerkring wordt een thema ingeleid door een in- of externe spreker. Het thema kan een theoretische stelling zijn die op de praktijk wordt geprojecteerd, maar ook een concrete case op het gebied van product- en procesinnovatie. In gevarieerd samengestelde groepjes van vier tot zes deelnemers wordt vervolgens over het onderwerp en de stellingen gediscussieerd. Daarna worden reacties uitgewisseld.

Van de leerkring wordt een samenvatting gemaakt die aan de deelnemers per e-mail wordt toegezonden. Ook worden samenvattingen van de leerkring op de website van de Stichting geplaatst.

Afhankelijk van het thema wordt aan het eind van een bijeenkomst ad hoc een projectgroep geformeerd die het onderwerp verder uitwerkt in een fictief project. Dit kan de aanleiding vormen tot verder onderzoek, dat in een artikel wordt samengevat.

Structuur Leerkringen: