Profiel

De Stichting Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken (LRS) is een netwerk van partijen in de vastgoedsector, die met elkaar samenwerken om het totale proces van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer beter op elkaar af te stemmen. De Leercirkel bestaat uit opdrachtgevers zoals woningcorporaties, architecten, bouwtoeleveranciers, aannemers en installateurs, onderhoudsbedrijven en vastgoedbeheerders. Ook kennisinstellingen en overheden zijn in de Leercirkel vertegenwoordigd.

Door samenwerking willen de ketenpartijen vastgoedrendementen verbeteren, innovaties bevorderen, maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren en een betere aansluiting realiseren tussen het vakgebied en het onderwijs.

De Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is een initiatief vanuit de onderhoudssector.
Binnen deze bedrijfstak bestaat al langer de overtuiging dat een resultaatgerichte ketensamenwerking grote voordelen biedt voor mens en maatschappij, organisaties en ondernemingen. Duurzaamheid en economie worden hierdoor gediend. Zo kan bouwen met het oog op onderhouden aanzienlijke kosten-, arbeid-, materiaal- en milieubesparingen opleveren. Daarnaast kunnen processen in het bouwen en beheren sterk worden verbeterd door meer nadruk te leggen op kennisdeling, opleiding en onderzoek.

Door het organiseren van Leerkringen en een onderlinge informatie-uitwisseling willen deelnemers van de keten van elkaar leren. Hierdoor kunnen verbeteringen tot stand worden gebracht waar de hele vastgoedketen van profiteert.

De kiem van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken is gelegd in 2001. De Stichting is opgericht in 2008 als een gezamenlijk initiatief van Dick Keus (TNO), Peter van Pinxteren (Pébé groep) en Kees Rombouts (Rijnaert Adviseurs). Het was voor het eerst dat deze ketenbrede samenwerking in de vastgoedsector structureel werd gerealiseerd. De samenwerking krijgt gestalte in de vorm van Leerkringen, informatie-uitwisseling, en het uitbrengen van publicaties.

Er wordt naar gestreefd om onderzoek te initiëren en gezamenlijke projecten uit te voeren.

Beeldmerk
Het beeldmerk van de Leercirkel Resultaatgericht Samenwerken symboliseert de samenwerking en doelstellingen op diverse niveaus:

  • Partijen, die nader tot elkaar komen, om uiteindelijk een cirkel te vormen.
  • Een brede ketenbenadering in bouw en onderhoud: lucht en water (blauw),
    omgeving en duurzaamheid (groen), bouwmaterialen (terra) en inspirerende initiatieven (geel).
  • De vier leerfasen van Kolb: feel > watch > think > do.
  • De vier ontwikkelingsfasen van het INK-managementmodel: activiteitgeoriënteerd > procesgeoriënteerd > systeemgeoriënteerd > ketengeoriënteerd.